Blue Extreme Rare

Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare

Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare
Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare
Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare
Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare

Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare

Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare.


Naruto CCG Kabuto Yakushi Super Rare