Blue Extreme Rare

2002 SDK 001 Blue-Eyes White Dragon Ultra Rare Ultra Rare Yu-Gi-Oh! Card PSA 10

2002 SDK 001 Blue-Eyes White Dragon Ultra Rare Ultra Rare Yu-Gi-Oh! Card PSA 10

2002 SDK 001 Blue-Eyes White Dragon Ultra Rare Ultra Rare Yu-Gi-Oh! Card PSA 10

2002 SDK 001 Blue-Eyes White Dragon Ultra Rare Ultra Rare Yu-Gi-Oh!


2002 SDK 001 Blue-Eyes White Dragon Ultra Rare Ultra Rare Yu-Gi-Oh! Card PSA 10